• پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

  ـ اجراي نماي اچ پي ال
  ـ اجراي نماي كامپوزيت
  ـ اجراي نماي اسپايدر
  ـ اجراي لوور
   

 • پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

  ـ اجراي نماي اچ پي ال
  ـ اجراي نماي كامپوزيت
  ـ اجراي نماي اسپايدر
  ـ اجراي لوور