• روش نصب سنگ و سراميك خشك
  03
  01

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

   سیستم نمای خشک
  امروزه زیبایی و نوع طراحی نماهای ساختمان نشان دهنده کلاس کاری،نوع فعالیت و حتی نوع فکر،ایده ها و نقطه نظرات و تفکرات مدیران آن شرکت می باشد. از این رو مدیران تراز اول سازمان ها و موسسات علاوه بر روش های جدید تبلیغات تلاش می کنند تا نوع، محل و به خصوص نمای ساختمان مرکزی سازمان خود را به گونه ای طراحی و انتخاب نمایند تا نشان دهنده نوع و اهمیت فعالیت آنها باشد و به طوری که عکس های ساختمان آنها به نوعی بیان کننده ی نوع فعالیت آنها باشد.
  سیستم های مدرن نماسازی که با نصب سنگ به روش خشک در دهه 70 میلادی برای اولین بار در آمریکا جهت آسمان خراش ها طراحی و مورد استفاده قرار گرفت یکی از روش های نوین و منطبق با استاندارد های جدید ساختمانی بود که این روش ها در دهه ی 70 شمسی در ایران اجرا شد که طی سل های گذشته تا به امروز پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه ایجاد شده است.
  با توجه به مدرن شدن هر روزه تمامی بخش های زندگی در این قرن و درگیر بودن همه افراد با این مطلب و همچنین حس زیبایی شناسی و گرایش به سنمت زیبایی، علم معماری و طراحی و ساختمان نیز طی دهه های پایانی قرن بیستم تا کنون با شتابی فزاینده دچار دگرگونی گشته است و به سمت صنعتی شدن پیش می رود که به طور معلوم نماهای خشک مدرن در نماسازی از محور های اصلی آن بوده است.
   
  مزایای روش اجرای نمای خشک
  -هماهنگی رفتار مصالح در مقالبل تغییرات دمایی
  -طراحی مهندسی ساختمان و کاهش پرت کار
  -تولید صنعتی مصالح مصرفی ساختمان
  -قابلیت تنظیم و رگلاژ
  -کاهش وزن و حجم اسکلت و فونداسیون
  -کاهش هزینه ی ترمیم، افزایش عمر مفید و امکان بازیابت مصالح
  -کاهش وزن و انطباق با آیین نامه های زلزاه
   
   
   روش های نصب
  سنگ و سرامیک خشک بر روی نما به دو روش زیر اجرا می شود.
  VISABLE 

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

  IN VISABLE

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

    

   

      
   
   

 • روش نصب سنگ و سراميك خشك
  03
  01

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

   سیستم نمای خشک
  امروزه زیبایی و نوع طراحی نماهای ساختمان نشان دهنده کلاس کاری،نوع فعالیت و حتی نوع فکر،ایده ها و نقطه نظرات و تفکرات مدیران آن شرکت می باشد. از این رو مدیران تراز اول سازمان ها و موسسات علاوه بر روش های جدید تبلیغات تلاش می کنند تا نوع، محل و به خصوص نمای ساختمان مرکزی سازمان خود را به گونه ای طراحی و انتخاب نمایند تا نشان دهنده نوع و اهمیت فعالیت آنها باشد و به طوری که عکس های ساختمان آنها به نوعی بیان کننده ی نوع فعالیت آنها باشد.
  سیستم های مدرن نماسازی که با نصب سنگ به روش خشک در دهه 70 میلادی برای اولین بار در آمریکا جهت آسمان خراش ها طراحی و مورد استفاده قرار گرفت یکی از روش های نوین و منطبق با استاندارد های جدید ساختمانی بود که این روش ها در دهه ی 70 شمسی در ایران اجرا شد که طی سل های گذشته تا به امروز پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه ایجاد شده است.
  با توجه به مدرن شدن هر روزه تمامی بخش های زندگی در این قرن و درگیر بودن همه افراد با این مطلب و همچنین حس زیبایی شناسی و گرایش به سنمت زیبایی، علم معماری و طراحی و ساختمان نیز طی دهه های پایانی قرن بیستم تا کنون با شتابی فزاینده دچار دگرگونی گشته است و به سمت صنعتی شدن پیش می رود که به طور معلوم نماهای خشک مدرن در نماسازی از محور های اصلی آن بوده است.
   
  مزایای روش اجرای نمای خشک
  -هماهنگی رفتار مصالح در مقالبل تغییرات دمایی
  -طراحی مهندسی ساختمان و کاهش پرت کار
  -تولید صنعتی مصالح مصرفی ساختمان
  -قابلیت تنظیم و رگلاژ
  -کاهش وزن و حجم اسکلت و فونداسیون
  -کاهش هزینه ی ترمیم، افزایش عمر مفید و امکان بازیابت مصالح
  -کاهش وزن و انطباق با آیین نامه های زلزاه
   
   
   روش های نصب
  سنگ و سرامیک خشک بر روی نما به دو روش زیر اجرا می شود.
  VISABLE 

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

  IN VISABLE

  روش نصب سنگ و سراميك خشك

  روش نصب سنگ و سراميك خشك