• روش نصب استرچ متال
  07
  01

  روش نصب استرچ متال

  روش نصب استرچ متال
   
  1. Visable
  2. in Visable 
   
  Expanded Mesh می تواند به روشهای مختلفی نصب شود.
  ـ برای مراقبت از لبه های پانل ها و ایستایی آن ها در مجاورت یکدیگر پروفیل های گوناگونی برای قاب شدن پیشنهاد می شود.
  پس از اینکه توری ها ثابت شدند یا جوش داده شدند، می توان آن ها را با روش های مختلفی به سازه کلیپ کرد.
  طراحی با Expanded Mesh بسیار متنوع است و به شما این امکان را می دهد که چیدمان قطعات قطعات خود را به هر شکلی که می خواهید انجام دهید.

   نصب توري به سازه بطور پيوسته توري به پروفيل جوش داده شده  

  روش نصب استرچ متال

   نصب پانل ها به سازه ها توسط كليپ توري به قاب جوش داده شده 

  روش نصب استرچ متالروش نصب استرچ متال

  روش نصب استرچ متال

   

   

   

   

 • روش نصب استرچ متال
  07
  01

  روش نصب استرچ متال

  روش نصب استرچ متال
   
  1. Visable
  2. in Visable 
   
  Expanded Mesh می تواند به روشهای مختلفی نصب شود.
  ـ برای مراقبت از لبه های پانل ها و ایستایی آن ها در مجاورت یکدیگر پروفیل های گوناگونی برای قاب شدن پیشنهاد می شود.
  پس از اینکه توری ها ثابت شدند یا جوش داده شدند، می توان آن ها را با روش های مختلفی به سازه کلیپ کرد.
  طراحی با Expanded Mesh بسیار متنوع است و به شما این امکان را می دهد که چیدمان قطعات قطعات خود را به هر شکلی که می خواهید انجام دهید.

   نصب توري به سازه بطور پيوسته توري به پروفيل جوش داده شده  

  روش نصب استرچ متال

   نصب پانل ها به سازه ها توسط كليپ توري به قاب جوش داده شده 

  روش نصب استرچ متالروش نصب استرچ متال

  روش نصب استرچ متال