نمای Expanded mesh
07
09

نمای Expanded mesh

نمای Expanded Mesh یا نمای Stretch Metal یک نوع ورق فلز است که برش داده شده و کشش داده شده است تا یک الگوی خاص (اغلب الماس شکل) از صفحات یکپارچه فلزی تشکیل دهد.نمای Expanded Mesh معمولا برای نرده ها و گیت ها استفاده می شود و به عنوان فلزی برای پوسته دوم نما و ایجاد سایه و جلوگیری از ورود نور مستقیم استفاده می شود.  
 

نمای Expanded mesh

 


 


جهت گیری وعوامل زیر مجموعه آن ،نسبت سطوح باز شو ها و سایه اندازی نیز اصلی ترین پارامتر های تاثیر گذار بر انتخاب نمای Expanded Mesh  برای نمای ساختمان می باشد . تاثیر جهتگیری تابعی از عوامل سه گانه زاویه سمت ، زاویه ارتفاع و میزان شدت تابش خورشیدی است.هر یک از جبهه های چهار گانه یک ساختمان در بازه های مشخص زمانی ، در معرض تابش مستقیم خورشید قرار دارند که با توجه به بازه زمانی مورد استفاده و دمای بیرونی می بایست تدابیر آسایشی مناسب برای آن در نظر گرفته شود.
 
 

نمای Expanded mesh

 


 


جبهه شمال تنها در طولانی ترین روز های تابستانی و در یک بازه چند ساعتی در معرض نور مستقیم خورشید است از این رو می تواند به صورت وسیع و گسترده ای با جداره های شیشه ای پوشیده شود . با این حال نور پراکنده وارد شده از این جبهه می بایست کنترل شود . بدین منظور استفاده از سایبان های قابل تنظیم یا استفاده از نمای Expanded Mesh می تواند بسیار موثر باشد .
قسمت اعظم تابش به جبهه شرقی در تابستان به صورت افقی و با زاویه ای کم صورت می گیرد از این رو کنترل آن عموما با تعدادسایبان های عمودی امکان پذیر میباشد.که نتیجه آن کاهش نور و منظر بیرون می باشد . این سایبان ها عملادر نیمی از بازه زمانی تابش مستقیم کاراست. سایبان ها میتواند در ساعات اولیه صبح که نیاز به نور و منظر بیرونی وجود ندارد به صورت کامل بسته باشد . در این ساعات دمای هوای بیرونی عموما کمتر ازc 260 می باشد . بنابر این در صورت وجود بار های حرارتی داخلی می تواند از طریق باز شوها به راحتی تخلیه گردد.
دریافت نور جبهه جنوبیعموما با زاویه ای تند صورت می گیرد . از این رو شدت تابش در این جبهه کمتر بوده و سایه اندازی آن به کمک پیش آمدگی های ثابت و کنسول های بالای باز شو ها صورت می پذیرد . در این جبهه نیز بیشینه بار های حرارتی داخلی و تابش خورشیدی دارای بازه زمانی تقریبا یکسانی است. با این مزیت که بازه زمانی تابش مستقیم به صورت چشم گیری با استفاده از سایبان قابل کنترل است.بار های حرارتی داخلی از طریق تهویه باز شوها در نیمی از بازه زمانی تابش مستقیم خورشیدی و حدودا تا ساعت 12 ظهر قابل تخلیه است. در ساعات بعد از ظهر میزان تعویض هوا می بایست محدود تر شود. این راه کار علاوه بر جلو گیری از ورود گرمای نا مطلوب خارجی ، میزان حداقل تهویه توصیه شده به لحاظ بهداشتی را فراهم می آورد.
 

نمای Expanded mesh