نقش استرچ متال در تنظیم دمای داخلی ساختمان
15
08

نقش استرچ متال در تنظیم دمای داخلی ساختمان

استرچ متال متریالی متخلخل و عبور دهنده کنترل شده نور است که در نما های مدرن به کاهش اثر گلخانه ای داخل ساختمان در اثر ازدیاد بازشو های شفاف کمک شایانی میکند.
جهت گیری وعوامل زیر مجموعه آن ،نسبت سطوح باز شو ها و سایه اندازی نیز اصلی ترین پارامتر های تاثیر گذار بر حیطه آسایش درونی بنا درفصول گرم می باشد . تاثیر جهتگیری تابعی از عوامل سه گانه زاویه سمت ، زاویه ارتفاع و میزان شدت تابش خورشیدی است.هر یک از جبهه های چهار گانه یک ساختمان در بازه های مشخص زمانی ، در معرض تابش مستقیم خورشید قرار دارند که با توجه به بازه زمانی مورد استفاده و دمای بیرونی می بایست تدابیر آسایشی مناسب برای آن در نظر گرفته شود. از این رو استرچ متال را در نماهایی که در معرض نور مستقیم قرار دارند به کار می برند.
 
 

نقش استرچ متال در تنظیم دمای داخلی ساختمان

 


 


جبهه شمالتنها در طولانی ترین روز های تابستانی و در یک بازه چند ساعتی در معرض نور مستقیم خورشید است از این رو می تواندبه صورت وسیع و گسترده ای با جداره های شیشه ای پوشیده شود . با این حال نور پراکنده وارد شده از این جبهه می بایست کنترل شود . بدین منظور استفاده از استرچ متال می تواند بسیار موثر باشد .
قسمت اعظم تابش به جبهه شرقی در تابستان به صورت افقی و با زاویه ای کم صورت می گیرد از این رو کنترل آن عموما با تعدادسایبان های عمودی یا بکارگیری استرچ متال امکان پذیر میباشد.که نتیجه آن کاهش نور و منظر بیرون می باشد . این سایبان ها عملادر نیمی از بازه زمانی تابش مستقیم کاراست. سایبان ها میتواند در ساعات اولیه صبح که نیاز به نور و منظر بیرونی وجود ندارد به صورت کامل بسته باشد . در این ساعات دمای هوای بیرونی عموما کمتر ازc 260 می باشد . بنابر این در صورت وجود بار های حرارتی داخلی می تواند از طریق باز شوها به راحتی تخلیه گردد.

دریافت خورشیدی جبهه جنوبیعموما با زاویه ای تند صورت می گیرد . از این رو شدت تابش در این جبهه کمتر بوده و سایه اندازی آن به کمک پیش آمدگی های ثابت و کنسول های بالای باز شو ها صورت می پذیرد . در این جبهه نیز بیشینه بار های حرارتی داخلی و تابش خورشیدی دارای بازه زمانی تقریبا یکسانی است. با این مزیت که بازه زمانی تابش مستقیم به صورت چشم گیری با استفاده از استرچ متال قابل کنترل است.بار های حرارتی داخلی از طریق تهویه باز شوها در نیمی از بازه زمانی تابش مستقیم خورشیدی و حدودا تا ساعت 12 ظهر قابل تخلیه است. در ساعات بعد از ظهر میزان تعویض هوا می بایست محدود تر شود. استرچ متال علاوه بر جلو گیری از ورود گرمای نا مطلوب خارجی ، میزان حداقل تهویه توصیه شده به لحاظ بهداشتی را فراهم می آورد.
 

نقش استرچ متال در تنظیم دمای داخلی ساختمان