• پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

   
  پروژه ادری تجاری رز 8 
  ـ اجرای نمای اسپایدر

 • پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
  پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

   
  پروژه ادری تجاری رز 8 
  ـ اجرای نمای اسپایدر