پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی

 
پروژه ادری تجاری رز 8 
ـ اجرای نمای اسپایدر