پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا

 ـ نمای کرتین وال فیس کپ
ـ نمای سرامیک خشک
ـ نمای اسپایدر
ـ برش لیزر با ورق آهن