• پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا

  پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا
  پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا
  پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا
  پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا

   ـ نمای کرتین وال فیس کپ
  ـ نمای سرامیک خشک
  ـ نمای اسپایدر
  ـ برش لیزر با ورق آهن

 • پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا

  پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا
  پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا
  پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا
  پروژه اداری تجاری نوبخت ، خیابان آپادانا

   ـ نمای کرتین وال فیس کپ
  ـ نمای سرامیک خشک
  ـ نمای اسپایدر
  ـ برش لیزر با ورق آهن