پروژه اداری تجاری ملل ، خیابان مقدس اردبیلی

ـ نمای کامپوزیت
ـ نمای اسپایدر